Klachtenregeling

Als een coach die geregistreerd staat in het kwaliteitsregister voor de equine assisted coach® (KREAC) de beroepscode heeft geschonden kan een klacht worden ingediend.

De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de coach zelf om te proberen tot een oplossing te komen. Wanneer dat niet tot een oplossing leidt, kan de klacht schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de klachtencommissie van het KREAC.
Om deze zo snel en uitgebreid mogelijk te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat de klacht van de volgende gegevens voorzien is:

 • datum van verzending van de schriftelijke klacht;
 • naam, voorletters en volledige adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • de naam en gegevens van de coach waarver de klacht wordt ingediend;
 • een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de klacht;
 • voorbeelden van de feiten waarop de klacht gebaseerd is;
 • eventuele voorgaande correspondentie of emailberichten die betrekking hebben op de klacht.

 

Alleen als de klachtencommissie over bovenstaande gegevens beschikt kan adequaat gehandeld worden. Stuur de klacht dan aangetekend per post naar:

KREAC, t.a.v. de klachtencommissie
Keulseweg 34
2641 PK  Pijnacker

 

Dit dient te gebeuren binnen zes weken na het voorval waarop de klacht betrekking heeft. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. De klachtencommissie zal de klacht na ontvangst in onderzoek nemen en zo nodig aanvullende informatie inwinnen. De uitspraak van dit eerste onderzoek kan zijn:

 1. De klacht is ongegrond. De procedure eindigt.
 2. De klacht is gegrond. De klager krijgt van de klachtencommissie het verzoek om nogmaals in overleg te gaan met de aangeklaagde en brengt haar op de hoogte van de uitkomst van dit gesprek. De commissie ontvangt een kopie van eventuele afspraken. Als het overleg geen resultaat oplevert of de klager geen contact meer wil met de aangeklaagde, wordt de klacht in behandeling genomen.

 

Als de klacht in behandeling genomen wordt, neemt de klachtencommissie de tijd om tot een weloverwogen oordeel te komen en een maatregel aan te bevelen. Deze maatregel kan zijn:

 1. een waarschuwing en het advies bijscholing te volgen en/of de werkwijze aan te passen;
 2. een berisping en de eis bij te scholen en/of de werkwijze aan te passen, op straffe van ontzetting uit het register;
 3. ontzetting uit het register.

 

Het overtreden van de beroepscode kan niet juridisch strafbaar worden gesteld.